2019

Általános szerződési feltételek

Írta:

Érvényes: 2021. március hó 15. napjától

Üdvözöli weboldalán a KéziMalom.hu!

A https://kezimalom.hu/ weboldalt Dorogi Attila egyéni vállalkozó (székhelye: 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos utca 1., adószáma: 73737865-1-27), mint Szállító üzemelteteti, amely weboldalt kézi malmok interneten történő értékesítése érdekében hozta létre.

Dorogi Attila egyéni vállalkozó rendelkezik a tevékenységvégzéséhez szükséges működési engedéllyel.

Szállító adatai:

Név: Dorogi Attila egyéni vállalkozó

Székhelye: 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos utca 1.

Nyilvántartási száma: 24965086

Adószáma: 73737865-1-27                

Telefonszáma: +36205860007

E-mail címe: dorogart@vipmail.hu

Weboldalja: https://kezimalom.hu/

 1. Értelmező rendelkezések

Felek: Szállító és Vevő együttesen;

Vevő: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy;

Szállító: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Szállító;

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szerződés: Szállító és Vevő között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés;

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan vevői szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek;

Weboldal: https://kezimalom.hu/ weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül;

Távollévők között kötött szerződés: olyan vevői szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog;

Üzlethelyiség:

a) bármely ingatlan, ahol Szállító a tevékenységét állandó jelleggel folytatja,

b) bármely ingó dolog, ahol Szállító a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja;

Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan vevői szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett Szállító üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan Vevő tett ajánlatot Szállítónak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet Szállító üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy Szállító – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett Vevővel Szállító üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet Szállító által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások Vevő számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

 • Általános Szerződési Feltételek, alkalmazandó jogszabályok, felelősség

Szállító a https://kezimalom.hu/ weboldalt kézi malmok interneten történő értékesítése érdekében hozta létre és üzemelteti. Vevő ezen termékeket a https://kezimalom.hu/ weboldalon tudja megrendelni azzal a feltétellel, hogy a termék megrendelésével elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), valamint az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot. Az ÁSZF a Dorogi Attila egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szállító) által üzemeltetett weboldalon történő termékrendelés feltételeit és szabályait, az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat pedig a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya a Szállító által üzemeltetett https://kezimalom.hu/ weboldalon történő termékmegrendeléssel létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a https://kezimalom.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ oldalon. Jelen ÁSZF a Szállító szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya valamennyi Vevőre kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetőleg jogosítják a Szállítót és a Vevőt, azok minden képviselőjét, jogutódját, vagy engedményezettjét. Szállító jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

A Szállító fenntartja a jogot, hogy a https://kezimalom.hu/ weboldalon közzétett tartalmat bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

A Szállító fenntart magának minden jogot a https://kezimalom.hu/ weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. Tilos a https://kezimalom.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szállító írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Szállító nem vállal felelősséget az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt bekövetkező üzemzavarból, illetőleg leállásából eredő esetleges károkért. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ÁSZF, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezése megszegésével Szállítónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 • A https://kezimalom.hu/ weboldal használata

A https://kezimalom.hu/ weboldalon elérhető termékek megrendelésének nem feltétele a weboldalon történő regisztráció, azonban fiók létrehozásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az Érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A megrendelés, illetőleg a fiók létrehozása név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási- és szállítási adatok megadásával történik.

Vevő tudomásul veszi, hogy a https://kezimalom.hu/ weboldal használata közben Szállító a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a webes tevékenységeket. Szállító a naplókat statisztikai célokra, illetőleg szükség szerint technikai hibakeresésekre használja fel. Vevő az ily módon tudomására jutott személyes adatokat csak ideiglenesen tárolja, azokat folyamatosan törli.

Vevő tudomásul veszi, hogy a https://kezimalom.hu/ weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t küld a Szállító a Vevő számítógépére, amelynek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak és a Vevő ezeket a cookie-kat csak az egyes al-oldalak látogatása esetén küldi el a Vevő számítógépére. A külsős Szállítók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vevő korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetések jelennek meg a Vevőnek a külsős Szállító partnereiknek internetes webhelyein. A Vevők a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. Alkalmazott cookie-k: analitika, követés cookie, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési-, Vevő azonosító session cookie, kosár cookie.

 • A szerződés megkötése

Megrendelés leadásával Vevő és Szállító között szerződés jön létre. Az így megkötött szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, így Szállító nem is iktatja ezeket, és így a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a Vevő részére megküldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

 1. A vásárolt áru tulajdonságait és jellemzőit Vevő a konkrét árucikk képe alatt találja meg.
 2. Az áru mellett a vételár is feltüntetésre kerül. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért Szállító nem vállal felelősséget.

A Felek között létrejött szerződés nyelve magyar, a szerződésre pedig a magyar jog az irányadó, illetőleg egy esetleges jogvita esetén a jogvita a magyar bíróság joghatóságába tartozik.

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően lehetőség van a bevitt adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására.

A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szállító általi visszaigazolása Vevőhöz hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, mind Szállító, mind pedig Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 • Ár

A weboldalon feltüntetett árak nettó árak (alanyi adómentes), egyes, a weboldalon megjelölt termékek esetén a szállítás- és az összeszerelés költségét is tartalmazzák. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát Szállító fenntartja.

A vásárlások során Vevőnek az általa a megrendelés véglegesítését megelőzően ellenőrzött és a Szállító által visszaigazolt vételárat kell kifizetnie, egyéb fizetési kötelezettsége nem keletkezik, Szállító semmilyen más díjat nem számít fel.

 • Termékek kiválasztása

A webáruházban a termékek a „Termékek” menüpont alatt találhatók meg.

A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, illetőleg a megrendelés várható teljesítésének időpontja az érintett termék oldalán kerülnek feltüntetésre.

 • Termékek megvásárlása
 • A megrendelési folyamat a vásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével kezdődik. A kosár tartalmát Vevő bármikor megtekintheti a „Kosár” feliratra kattintva.
 • A megvásárolni kívánt termék(ek) darabszáma szabadon beállítható. A darabszám 0-a történő állításával a kosárba tett tétel kikerül a kosárból. Jelentős megrendelési mennyiség esetében Szállító fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja a megrendelési mennyiséget, és szabadon határozhat úgy, hogy nem szolgálja ki a megrendelést. Az, hogy mi minősül jelentős megrendelési mennyiségnek, Szállító, mint a termékek gyártója szabadon állapítja meg.
 • A kosár tartalmának módosítását követően az adatok automatikusan frissülnek.

A vásárlás a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával kezdeményezhető. A megrendelés során Vevőnek szükséges hozzájárulnia ahhoz, hogy adatait a megrendelést teljesítő Szállító kezelje.

Megrendelés leadásához az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat megtekintése és elfogadása szükséges.

 • A vásárlási folyamat során a „Szállítás másik címre!” menüpont alatt egyes, a weboldalon megjelölt termékek esetében (szállítási) módot választhat. Az internetes áruházban az alábbi szállítási módok érhetők el:
 • Személyes átvétel – Költség: 0,- Ft

Ebben az esetben Szállító a megrendelés visszaigazolásában megjelölt átvételi dátumot követő 3 napig tartja rendelkezésre a megrendelt termékeket, ezt követően törlésre kerül, amelyről Szállító írásos értesítést küld Vevő számára.

 • Szállító által történő kiszállítás – Költség: 0,- Ft

Szállító a weboldalon megjelölt termékek esetében személyesen bármely magyarországi címre házhoz viszi a megrendelt terméket. Szállítási címnek olyan adatok megadása szükséges, ahol valószínű, hogy Vevő át is tudja venni a megrendelt csomagot. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani.

 • Az internetes áruházban az alábbi fizetési módok közül választhat:
 • Fizetés személyes átvételkor – Költség: 0,- Ft

Amennyiben a termék átvételére személyesen (Szállító székhelyén, vagy Szállító általi kiszállítás során) kerül sor, úgy Vevő a megrendelt terméket átvételkor is kifizetheti Szállító részére.

 • Átutalás – Költség: 0,- Ft

Vevő a megrendelés ellenértékét átutalás formájában is teljesítheti, amelynek nincs többletköltsége. Ebben az esetben Vevőnek a megrendelést követően, az elektronikus úton megküldött, rendelést visszaigazoló e-mailben található Díjbekérőnek megfelelően szükséges eljárnia. A megrendelt termék akkor kerül feladásra, amennyiben a megrendelt termék ellenértéke Szállító számláján jóváírásra került. A Szállító által előre jelzett szállítási idő ennek függvényében változhat.

 • A megrendelések feldolgozása és teljesítése az alábbiak szerint történik:
 • Amennyiben Vevő a https://kezimalom.hu/ weboldalon keresztül, elektronikus úton megrendelést ad le, Szállító a megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül visszaigazolást küld Vevőnek a megrendelése tudomásul vételéről és feldolgozásáról.
 • A visszaigazolt megrendeléseket Szállító a weboldalon feltüntetett határidőben teljesíti.
 • A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi-, illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni.

Szállító felhívja Vevők figyelmét arra, hogy a csomagot átvételkor vizsgálja meg és sérülés észlelése estén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szállítónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átadás-átvételkor Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételek hiánytalanul átadottnak tekintendők.

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező szavatossági időn belül.

A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Vevő nem jogosult a termék átvételét, illetőleg ugyanezen az alapon a termék árának kifizetését megtagadni.

Szállító felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készít a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

 • Vevő elállási joga

Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amely jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Vevő a fentieken túl elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Vevő elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező minta útján vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejártának napján elektronikus (dorogart@vipmail.hu) vagy postai úton (2476 Pázmánd, Kossuth Lajos utca 1.) közli Szállítóval, illetőleg Vevő személyesen visszaviszi a megrendelt terméket a Szállítónak (2476 Pázmánd, Kossuth Lajos utca 1.).

Ha Vevő eláll a szerződéstől, Szállító haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szállító követelheti azonban Vevőtől a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Elállás esetén Szállító a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vevő kifejezett beleegyezése alapján Szállító a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szállító nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Az elállási nyilatkozatban fel kell tüntetni a Vevő nevét, a megrendelés számát, a megrendeléssel kapcsolatban kiállított számla számát, valamint a számlaszámot, amelyre a visszaküldött termék vételára visszautalásra kerül.

Ha Vevő eláll a szerződéstől, Vevő köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül Szállító részére visszajuttatni.

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, azonban ezen felül egyéb költség nem terheli, de Szállító követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A termék visszaküldési címe: 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos utca 1.

 1. Termék cseréje, pénz visszafizetése

Amennyiben a termék cseréje, illetőleg a vételár visszafizetésére kerül sor, azt Szállító feltétlenül jelezi e-mailben, és tájékoztatja Vevőt a teendőkről, információkról. A vásárlás során előforduló hibák, félreértések reklamációhoz vezethetnek. Szállító az ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően jár el minden reklamáció kezelése esetén. Szállító minden beérkezett véleményre reagál és minden általa elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal, Vevők érdekeit szem előtt tartva jár el.

Elállás esetén Szállító a Vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Vevő kifejezett beleegyezése alapján Szállító a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Szállító a termék vételárának visszatérítését mindaddig megtagadhatja, amíg Vevő a megrendelt terméket át nem adja Szállító részére, illetőleg megfelelően nem igazolta, hogy azt visszaküldte Szállító részére. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Vevőt terheli.

 1. Szavatossági jogok
 2. Kellékszavatosság

Szállító a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján Vevő választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Szállítónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Szállító adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát Szállítóval közölni. Vevő és Szállító közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Vevő felelős.

Vevő és Szállító közötti szerződés esetén a Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 • Termékszavatosság

Szállító által Vevőnek eladott ingó dolog hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Szavatossági jogok érvényesítése

Szállító a Vevő által bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a Vevő és Szállító közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés Szállító általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági igénye alapján a Vevő által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetőleg az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha Szállító szavatossági kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy vevői jogvita esetén Vevő a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

Ha Szállító a Vevő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

Kijavításra vagy a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a Vevő nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított dolgot átveheti.

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
 2. Panaszügyintézés

Vevő a termékkel vagy Szállító tevékenységével kapcsolatos vevői kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Személyesen: Dorogi Attila egyéni vállalkozó (2476 Pázmánd, Kossuth Lajos u. 1.)

Postai úton: 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos u. 1.

E-mail útján: dorogart@vipmail.hu

Szállító törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Szállító a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Vevőnek átadja vagy megküldi e-mailben. Szállító jegyzőkönyvet vesz fel Vevő bejelentett igényéről.

Szállítóa nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott dolog megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően Szállítórögzíti a szavatossági igényre adott válaszát. A jegyzőkönyvről a Vevő kérésére tartós adathordozón másolatot biztosít. A jegyzőkönyvet Szállítóegy évig köteles megőrizni.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Vevő és Szállító között esetlegesen fennálló vevői jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve Szállító üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre Szállító 30 napon belül írásban válaszol.


Fogyasztóvédelmi hatóság: A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.  A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.
• Békéltető Testület: A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vevői jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a vevői jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a vevői jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a vevői jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetőleg kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó, azaz a vevő illetőleg az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Békéltető Testülethez. Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:

 • a Vevő, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,
 • a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb.).

Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez,
a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni, az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt. A fenti feltételek megléte esetén a kérelmet az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik illetékességi területén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található.

Szállító székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

 • Európai Fogyasztói Központ: Amennyiben külföldi céggel szemben merül fel fogyasztói panasza, az Európai Fogyasztói Központ segít a panasz megoldásában. A Központ a más EU-s országban, Izlandon vagy Norvégiában honos vállalkozással szemben érdemi szakmai panaszkezelési segítséget nyújt, más külföldi országban székhellyel rendelkező cég esetén pedig tájékoztatást ad a lehetséges megoldási lehetőségekről és fórumokról. Az Európai Fogyasztói Központhoz az alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:
 • postai úton (Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1.),
 • e-mailen (info@magyarefk.hu), valamint
 • telefonon a 06-1-896-77-47-es számon.


Bírósági eljárás: Vevő jogosult a vevői jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Az illetékességet megalapozza a Vevő lakóhelye, Szállító székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 1. A viszonteladás kizárása

Vevő a https://kezimalom.hu/ weboldalon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag saját használatra jogosult termékeket vásárolni, nem jogosult azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására.

 1. Adatvédelemi rendelkezések

Vevő a termék megrendelésének leadásával felhatalmazza a Szállítót az elküldött személyes adatok kezelésére, illetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatok a Szállító adatbázisába kerüljenek és azokat a Szállító kezelje.

Szállító adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A https://kezimalom.hu/ weboldalon a termék megrendelésekor megadott adatok a többi Vevő számára nem hozzáférhetőek.

Az adatok feldolgozását a Szállító megbízásából a Dorogi Attila egyéni vállalkozó (székhelye: 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos utca 1., adószáma: 73737865-1-27) végzi.

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet, másrésztaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Vevő az egyes adatkezelések tekintetében a https://kezimalom.hu/ weboldal használatával, a termék megrendelésével, illetőleg az egyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg. Szállító a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése. Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása.

Adatkezelő megnevezése: Dorogi Attila egyéni vállalkozó (székhelye: 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos utca 1., adószáma: 73737865-1-27). 

 1. Jogorvoslati lehetőségek az adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén

Vevő a jogainak megsértése esetén az ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Ha Szállító a Vevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Szállító a Vevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Szállítótól sérelemdíjat követelhet.

Vevővel szemben a Szállító felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni a Vevőnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Szállító mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Vevő személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Szerzői jogok

Figyelemmel arra, hogy a https://kezimalom.hu/ weboldal a Szállító szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a https://kezimalom.hu/ weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében.

Szállító fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Jogainak megsértése esetén a Szállító a Vevővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a Szállító a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

 1. Weboldal használatával kapcsolatos jognyilatkozat

Szállító a https://kezimalom.hu/ weboldalon megjelenített információkat, dokumentumokat csakis tájékoztatás céljából teszi közzé. A megjelenített védjegyek, és lógók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, ezekhez fűződő jogok kizárólag Szállítót illetik meg. A weboldalon megtalálható védjegyek védjegyoltalom alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon, és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. Tilos a weboldalon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más weboldalhoz kapcsolást (linket) létrehozni.

Szállító fenntartja a jogot a weboldalon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

Szállító nem garantálja, illetőleg nem nyújt biztosítékot a weboldalhoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére. A weboldal, illetőleg az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget Szállító kizárja.

Szállító nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, amelyekhez Szállító weboldalához kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

Szállító weboldala a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhat, így a mindenkor aktuális előírások, illetőleg felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben egyebekben az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Pázmánd, 2021. március hó 15.

…………………………………….

Dorogi Attila egyéni vállalkozó

Szállító

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat

MINTA

Címzett: Dorogi Attila egyéni vállalkozó (székhelye: 2476 Pázmánd, Kossuth Lajos u. 1.)

Alulírott, ………………………………………….. lakos kijelentem, hogy az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződéstől ezennel elállok:

Szerződéskötés időpontja: ………………………………………………………………………..

Átvétel időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Vevő neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Vevő címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Amennyiben a vételár visszatérítésére banki átutaláson keresztül tart igényt, úgy kérjük, ezt az alábbi adatok megadásával jelezze felénk.

Bankszámla tulajdonos neve: …………………………………………………………………………………………………………

Bank neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Kelt: ……………………………………..

A Vevő aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

……………………………………………………………………….

Vevő

Általános szerződési feltételek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kommentelés lezárva.